Programy UE

PROJEKT NR POIS.2.02.00-00-0009/17

Prace budowlane na PSZOK coraz bliżej

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. informują, że w roku bieżącym, pomiędzy ul. Goczałkowskich i ul. Wygoda, powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – istotny element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w mieście Bochnia.

Na mapie poglądowej możemy zobaczyć wyróżniające się elementy takie jak waga najazdowa, rampa wyładowcza , budynki magazynowe i administracyjne.

Do obiektu mieszkańcy będą mogli przywieźć i oddać do pojemników lub kontenerów odpady, które można przypisać do poniższych 21 frakcji (rodzajów) odpadów:

1.przeterminowane leki i chemikalia,
2.zużyte baterie i akumulatory,
3.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4.meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5.zużyte opony,
6.odpady zielone,
7.odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8.papier,
9.metal,
10.tworzywa sztuczne,
11.szkło,
12.opakowania wielomateriałowe,
13.odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
14.odpady z drewna,
15.gleba i ziemia zmieszana z gruzem,
16.inne odpady komunalne z ogrodów, parków, cmentarzy nieulegające biodegradacji,
17.świetlówki,
18.oleje odpadowe,
19.zużyte tonery z drukarek domowych,
20.inne odpady niebezpieczne (np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)),
21.żużle i popioły.

Obiekt tak jak zakładano będzie miał ścieżkę edukacyjną, służącą do prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przy ogólnej wartości projektu ogółem 5,20  mln zł, dofinansowanie wynosi 3,59 mln zł. Planowane zakończenie projektu – 31.12.2021 r.


PROJEKT NR POIS.2.02.00-00-0009/17

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni informują, że w dniu 28 stycznia 2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu unijnego nr POIS.2.02.00-00-0009/17 pt. “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt unijny polega na osiągnięciu następujących celów:

Celem przedsięwzięcia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Bochnia dla mieszkańców miasta Bochnia. PSZOK w Bochni będzie również wyposażony w Punkt napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu.
W PSZOK będzie prowadzona:
– naprawa uszkodzonych rzeczy,
– odzyskiwanie i wykorzystanie części użytecznych z zepsutych sprzętów,
– odnowienie i ponowne wykorzystanie odpadów w celu nadania im tzw. „drugiego życia”.

W PSZOK zorganizowana zostanie ścieżka edukacyjna, służąca do prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
Cele ogólne przedsięwzięcia to:
– prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła,
– zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
– wyeliminowanie nielegalnych składowisk, a tym samym zanieczyszczania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
– monitorowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– zmniejszenie zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych na duże odległości
.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie w całkowitej wnioskowanej wysokości, tj. 3 589 932,50 zł przyznanej na podstawie wydatków kwalifikowanych w kwocie 4 223 450,00 zł.

Zakończenie projektu unijnego zaplanowano na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Pragniemy poinformować, że 23 lipca 2020 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami na wykonanie w systemie “zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni. Wykonawcami zadania będą: Firma Inżynieryjno – Budowlana “INŻ-BUD” Wojciech Pieróg z Makowa Podhalańskiego, która zrealizuje Zadanie nr 1 zamówienia, czyli “wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu, oraz firma HORECA Sp. z o.o. z siedzibą w Majkowicach, która wykona dostawy wyposażenia PSZOK (Zadanie 2). Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2021 roku.

Comments are closed.