Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Cmentarze to bogate w treści teksty kultury, pozwalające na lepsze zrozumienie zachodzących procesów cywilizacyjnych, nawarstwiania się epok, przeobrażeń w świadomości społecznej, to wreszcie nieustanne obcowanie z przeszłością”.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o. o administrują – zarządzają 3 cmentarzami komunalnymi w Bochni.:

 1. Cmentarzem Komunalnym przy ul. Orackiej
 2. Cmentarzem Komunalnym przy ul. Podedworze „Łychów”
 3. Cmentarzem Komunalnym „Św. Rozalii” przy ul. Zaułek Mollo

Zarządzanie Cmentarzami zostało zlecone Bocheńskim Zakładom Usług Komunalnych Sp. z o.o przez Urząd Miasta Bochni, który w ramach realizacji tzw. zadań własnych zobowiązany jest do prowadzenia cmentarzy komunalnych na terenie własnej gminy od momentu ich założenia do czasu ewentualnego zamknięcia.

W ramach struktur organizacyjnych Spółki zarządzaniem i administracją cmentarzy zajmuje się powołany do tego celu Zarządca Cmentarzy Komunalnych.

Do zadań Zarządu Cmentarzy należy wykonywanie usług cmentarnych na rzecz użytkowników cmentarzy . Należy do nich w szczególności:

 • przyjmowanie zwłok do pochowania
 • przygotowanie grobów do pochówków w tym również kopanie i zasypywanie grobów ziemnych
 • obsługa pogrzebów i piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych
 • wydawanie zezwoleń na budowę i remont grobowców
 • wydawanie zezwolę na budowę i remont obramowań grobów ziemnych
 • organizacja i przeprowadzanie ekshumacji
 • prowadzenie dokumentacji cmentarza – ksiąg cmentarnych
 • pobieranie opłat cmentarnych i wystawianie faktur VAT oraz fiskalizowanie wystawianych faktur
 • utrzymanie porządku na cmentarzu oraz wykonywanie koniecznych napraw i drobnych remontów infrastruktury cmentarnej.

Kluczowymi przepisami w oparciu, o które cmentarze są zarządzane jest Ustawa z 31.01.1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami czyli tzw. Ustawa zasadnicza, Ustawa z dnia 28.03.1933r o grobach i cmentarzach wojennych oraz szereg Rozporządzeń regulującym pod względem prawnym działania związane z zarządzaniem cmentarzem w tym również nowy Regulamin Cmentarzy z dnia 30.06.2016r., który został wprowadzony z uwagi na konieczność uporządkowania dotychczasowych zapisów regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia i dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

Regulamin ten stanowi zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób korzystających z tych obiektów co między innymi umożliwi zapewnienie porządku utrzymanie odpowiedniej estetyki oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne.

Regulamin cmentarza wprowadzony został Uchwałą Nr XXII/186/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30.06.2016r.

Cmentarz komunalny przy ul. Orackiej

Cmentarz przy ulicy Orackiej należy do najstarszych pozamiejskich cmentarzy na ziemiach Polskich. Powstał w 1787r tj wcześniej niż wielkie nekropolie narodowe jak warszawskie Powązki czy Cmentarz Rakowicki w Krakowie.

O walorach tego cmentarza świadczy nie tylko piękne położenie wynikające z ukształtowania terenu na jakim się znajduje ale również różnorodność architektoniczna znajdujących się tam grobów oraz bogata architektura roślinna. Cmentarz w swoim założeniu przy zróżnicowanym drzewostanie miał pełnić rolę parku.

Cmentarz komunalny „ Łychów”

Cmentarz komunalny „ Łychów „ oddany został do użytkowania w 1995r.

Z każdym rokiem zauważamy coraz większe zainteresowanie mieszkańców Bochni tym cmentarzem.

Z uwagi na brak wolnych miejsc na starym cmentarzu dużo osób zakupuje miejsca pod piwniczki względnie gotowe piwniczki na tym cmentarzu.

Cmentarz Św. Rozalii

Cmentarz komunalny popularnie nazwany cmentarzem ”Św. Rozalii” został zamknięty do pochówków w drugiej połowie lat 70 tych.

W ramach umowy o administrowanie tym cmentarzem zobowiązani jesteśmy dbać o zamykanie bram cmentarnych jak również bieżący porządek.

Od 2012 roku istnieje też możliwość wyszukiwania osób pochowanych na cmentarzu komunalnym przy ul Orackiej poprzez internetową wyszukiwarkę. Możliwość korzystania z wyszukiwarki osób pochowanych znacznie usprawniła prace Zarządu Cmentarzy jak również jest dużą pomocą w znajdowaniu grobów i pochowanych dla osób zainteresowanych. Dodatkowym walorem tej komputerowej ewidencji jest nie tylko możliwość wyszukania nazwiska pochowanego ale również fotografia grobu w, którym jest pochowany oraz mapka określająca położenie grobu i sposób jego odnalezienia.

Strona internetowa cmentarzy znajduje się pod adresem: http://www.polski-cmentarz.com/bochnia/

Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.08.2021 r.

Comments are closed.