PROJEKT NR POIS.2.02.00-00-0009/17

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni informują, że w dniu 28 stycznia 2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu unijnego nr POIS.2.02.00-00-0009/17 pt. “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt unijny polega na osiągnięciu następujących celów:

Celem przedsięwzięcia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Bochnia dla mieszkańców miasta Bochnia. PSZOK w Bochni będzie również wyposażony w Punkt napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu.
W PSZOK będzie prowadzona:
– naprawa uszkodzonych rzeczy,
– odzyskiwanie i wykorzystanie części użytecznych z zepsutych sprzętów,
– odnowienie i ponowne wykorzystanie odpadów w celu nadania im tzw. „drugiego życia”.

W PSZOK zorganizowana zostanie ścieżka edukacyjna, służąca do prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
Cele ogólne przedsięwzięcia to:
– prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła,
– zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
– wyeliminowanie nielegalnych składowisk, a tym samym zanieczyszczania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
– monitorowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– zmniejszenie zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych na duże odległości
.

Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie w całkowitej wnioskowanej wysokości, tj. 2 031 777,10 zł przyznanej na podstawie wydatków kwalifikowanych w kwocie 2 390 326,00 zł.

Zakończenie projektu unijnego zaplanowano na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Comments are closed.